POLICY STATEMENT

BELEIDSVERKLARING / POLICY STATEMENT

Quality 

Met het  “Design, engineering and manufacturing of polymer concrete electrolytic cells” als zijn hoofdactiviteit wil Steuler-CTI een toonaangevende speler op de internationale markt zijn door het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten door het afleveren van producten die voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen. Het uitgangspunt is om de  waarden die onze klanten nastreven in hun  relatie met Steuler-CTI, op een betrouwbare en performante manier in te vullen. Centraal hierbij staan een optimale dienstverlening, een continue kwaliteitsbewaking en een permanente focus op innovatie, binnen het kader van een gecertificeerd kwaliteitsbeleid.

Om dit kwaliteitsstreven te borgen, werken wij volgens een kwaliteitszorgsysteem conform de normeisen ISO 9001-2015. Er is een kwaliteitsverantwoordelijke aangesteld, die samen met de directie en alle medewerkers het systeem aanstuurt en opvolgt.

Op deze manier willen wij voldoen aan de eisen van de klant en andere stakeholders, als ook aan de normeisen die wij onderschrijven en in overeenstemming zijn met de wettelijke verplichtingen, rekening houdende met deinterne & externe issues, m.b.t. kwaliteit . Dit heeft als doel de continuïteit van de onderneming te verzekeren en een voortdurende groei en maximalisatie van de toegevoegde waarde voor al onze partners te realiseren. Om dit te verifiëren zullen wij op een actieve manier peilen naar de klantentevredenheid.

Steuler-CTI wenst eveneens de doeltreffendheid van haar managementsysteem continu te verbeteren. Om dit alles te kunnen verwezenlijken engageert de directie van Steuler-CTI zich om de nodige middelen ter beschikking te stellen om de beoogde kwaliteit te bereiken en te behouden . Dit op gebied van infrastructuur, materieel en de competenties van, informatie naar en de opleiding van haar medewerkers.

Tevens wordt er actief op toegezien dat al wie in opdracht van Steuler-CTI werkzaamheden uitvoert evenzeer voldoet aan onze gestelde eisen. Wij wensen met onze leveranciers een constructieve samenwerking die ook een  maximale waarborg biedt voor het behalen van onze kwaliteitsdoelstellingen.

Om dit beleid te realiseren, worden er jaarlijks concrete doelstellingen en KPI’s geformuleerd, die op geregelde tijdstippen worden geëvalueerd.

Deze beleidsverklaring zal jaarlijks worden herbekeken tijdens de management review en zonodig aangepast of aangevuld in functie van de ervaringen en de situatie op dat moment teneinde een continue  evolutie te verzekeren in dit beleid en het bijhorend managementsysteem.

Het beleid en de doelstellingen worden aan alle betrokken medewerkers bekendgemaakt en verduidelijkt. Het beleid wordt tevens ter beschikking gesteld van het publiek

With the “Design, engineering and manufacturing of polymer concrete electrolytic cells” at the core of its business, Steuler-CTI aims to be a leading player on the international market by creating added value for its customers by delivering products that meet the predetermined quality requirements. The starting point is to fulfil the values our customers strive for in their relationship with Steuler-CTI, in a reliable and efficient way. Central to this are an optimal service, continuous quality control and a permanent focus on innovation, within the framework of a certified quality policy.

In order to guarantee this quality striving, we work according to a quality management system in accordance with the norm requirements ISO 9001-2015. A quality manager has been appointed who, together with the management and all employees, directs and monitors the system.

This way, we strive to meet the requirements of the customer, other stakeholders, and the standards we commit to, as well as comply with the legal obligations, while taking into account the internal & external issues with regards to quality. Our aim is to ensure the continuity of the company and to achieve continuous growth and maximisation of added value for all our partners. In order to verify this, we will actively gauge customer satisfaction.

Steuler-CTI also wishes to continuously improve the effectiveness of its management system. In order to achieve all this, the management of Steuler-CTI is committed to provide the necessary resources to achieve and maintain the desired quality. This commitment concerns infrastructure, equipment and the competencies of, information to and training of its employees.

Furthermore, the management actively ensures that all those who carry out work on behalf of Steuler-CTI also meet these same requirements. We wish a constructive cooperation with our suppliers which also offers a maximum guarantee for the achievement of our quality objectives.

In order to realise this policy, concrete objectives and KPIs are formulated annually and evaluated at regular intervals.

This policy statement will be reviewed annually during the management review and, if necessary, adjusted or supplemented in function of experience and the situation at that time in order to ensure a continuous evolution in this policy and the associated management system.

The policy and objectives will be communicated and clarified to all employees concerned. The policy is also made available to the public.

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are set through our site by our advertising partners.

We use Adwords to track our Conversions through Google Clicks.

Decline all Services
Accept all Services